Amazon, Facebook, Twitter trong danh sách các công ty của EU phải đối mặt với các quy tắc nội dung DSA

Ủy ban EU đã công bố 19 nền tảng trực tuyến lớn và công cụ tìm kiếm sẽ phải đối mặt với các quy tắc kiểm duyệt nội dung mới theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số.

Đạo luật, được thông qua vào năm ngoái, đã đưa ra một chế độ cụ thể cho Nền tảng trực tuyến rất lớn (VLOP) và Công cụ tìm kiếm trực tuyến rất lớn (VLOSE), tất cả đều có hơn 45 triệu người dùng ở EU.

Amazon Store, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia và YouTube chỉ là một số trong số 17 công ty mà Ủy ban EU đã chỉ định VLOP trong thông báo hôm thứ Ba. Các VLOSE là Bing và Google Search.

Các công ty được Ủy ban liệt kê sẽ được yêu cầu tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ mới theo DSA trước ngày 25 tháng 8. Những nghĩa vụ đó bao gồm: các tính năng khác nhau nhằm trao quyền cho người dùng, chẳng hạn như quyền từ chối hệ thống đề xuất dựa trên hồ sơ ; tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên; các chính sách kiểm duyệt nội dung chặt chẽ hơn để giúp giảm thông tin sai lệch; minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn.

Trước thời hạn tháng 8, các nền tảng và công cụ tìm kiếm được chỉ định sẽ cần phải cho Ủy ban EU thấy rằng họ đã điều chỉnh thành công các hệ thống, tài nguyên và quy trình của mình để trở nên tuân thủ, thiết lập một hệ thống tuân thủ độc lập, đồng thời đã thực hiện và báo cáo lần đầu tiên đánh giá rủi ro hàng năm cho Ủy ban.

Việc không tuân thủ DSA sẽ bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu của công ty.

Bản quyền © 2023 IDG Communications, Inc.

Leave a Reply